Thông báo liên danh ứng cử chủ tịch cộng đồng người Việt Quốc Gia Arizona vào thứ 7, ngày 16 tháng 4, 2022.