Mỗi doanh nghiệp có thể nhận về tối đa 26k cho mỗi nhân viên.